• 200+

  Countriesurtlar
 • 5485100

  Tüýdükler satyldy
 • 751

  Taslamalar
 • 365

  Dizaýnlar

ÖNÜMLERimiz

Kuboklary we dürli poslamaýan polatdan we plastmassa çüýşelerini işläp düzmekde we öwrenmekde ýöriteleşýäris

besin
04

05

stainless-steel-sublimation-winetumbler

BIZ BARADA

Kuboklary we dürli poslamaýan polatdan we plastmassa çüýşelerini işläp düzmekde we öwrenmekde ýöriteleşýäris

Siçuan Besin

2018-nji ýylda tapylan, premium suw çüýşesi bilen üpjün ediji we öndüriji bolup, siziň ýaly döredijilere we telekeçilere sublimasiýamyzy boş we oýulyp ýazylan ýazgylarymyz bilen markaňyzy gurmaga mümkinçilik berýär.Besin ýykylýanlaryň dowam etjekdigi baradaky sözümizi ýerine ýetireris.

Bir bitewi üpjün ediji we zawodymyz döredilensoň, dizaýndan önümçilige we gönüden-göni size satylýan dürli käseler we çüýşeler barada gözleg we gözleg işlerinde ýöriteleşýäris.

Giňişleýin seret

Biziň artykmaçlygymyz

 • Factory Strength

  Zawodyň güýji

  Kompaniýamyz ODM & OEM sargytlarynda baý tejribe we 15 sany içerki we daşary ýurtly dizaýnerlerden ybarat döredijilik dizaýn toparydyr

 • High Quality Products

  Qualityokary hilli önümler

  Täzeliklere, wagtlaýynlyga, ýönekeýlige we dowamlylyga ünsi jemleýän önümleri dizaýn edýäris.Müşderilere gymmaty gazanmaga kömek etmek biziň maksadymyz.

 • US Warehouse

  ABŞ ammary

  Iň az sargyt talaplary bolmadyk lomaý nyrhlary we mugt eltip bermegi başdan geçiriň!ABŞ-nyň ýerli ammary 7 günüň içinde çalt eltip berýär.

adat

Kuboklary we dürli poslamaýan polatdan we plastmassa çüýşelerini işläp düzmekde we öwrenmekde ýöriteleşýäris

 • bidexin (7)
 • bidexin (6)
 • bidexin (8)
 • bidexin (7)
 • bidexin (6)
 • bidexin (8)

Müşderi synlary

Kuboklary we dürli poslamaýan polatdan we plastmassa çüýşelerini işläp düzmekde we öwrenmekde ýöriteleşýäris

file

"Meni (Jenny) täzeledi, meni haýran galdyrdy. Täzeden düzetmäge taýyn bolanymdan soň ony ýene bir gezek ulanaryn :) Diňe sublimasiýa edilmeginden başga kompaniýalaryň köpüsi ýaly kiçijik kartoçkalary bermegini isleýärin."

michelle snead

Mişel

"bu ýykyjylar gaty ajaýyp! 25-i synap görmegi buýurdym, bir hepdäniň içinde uçup geçdim we 50-den gowrak kazyýet işini sargyt etdim. Ippingük daşamak çaltdy. Olaryň ammary bar, şonuň üçin çalt iberilmegini isleseňiz habar beriň! "

Brodie Sexton

Brodi Sexton

"Tüýdüklerim geldi, men olardan gaty begenýärin. Zyýan ýok, aýratyn gutularyň hemmesi saklanmaz. Elbetde, ýene şu ýerden satyn alaryn. Sag boluň."

Jerri Payson

Jerri Paýson

"Bular hakykatdanam gowy sublimasiýa ýykyjylary, hatda başga bir üpjün edijiden gelen iň soňky tüýdüklerden has gowudygyny görkezýär. Sundayekşenbe güni zakazymy tamamladym we anna güni berdim. Bahasy hem iň gowy bahady Bu üpjün edijini öňe gitmek üçin hökman ulanmagy dowam etdirerin. Sag boluň! "

Sharise Desai

Sharise Desai

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň